OZON + WODA = OZONOMATIC MED

OZON + WODA = OZONOMATIC MED

Troska o zdrowie - niegdyś realizowana w sposób nie zawsze świadomy, wręcz instynktowny (np. spożywanie niektórych ziół, kompresy błotne czy roślinne, kąpiele w źródłach mineral­nych itp.) - z czasem nabrała znacze­nia, stała się przedmiotem zaintere­sowania nauki a w końcu przemysłu. Jedną z najstarszych metod terapeu­tycznych jest hydromasaż. Śmiało można powiedzieć, ze wodolecznic­two nigdy „nie wyszło z mody", a w ostatnich latach, dzięki nowocze­snym technologiom, zyskało na po­pularności i stało się ogólnodostępna.

Współcześni Polacy pracują dużo i ciężko - często dłużej niż 8 godzin dziennie. Sprawy zawodowe, obo­wiązki domowe pochłaniają zazwy­czaj tyle czasu, że nie starcza go na wypoczynek i rekreację. Brak ruchu, życie w ciągłym pośpiechu, pod pre­sją licznych stresów sprawia, iż kon­dycja zarówno fizyczna, jak i psy­chiczna naszego społeczeństwa po­garsza się w zastraszającym tempie.

Propozycją nowego, lepszego stylu życia jest urządzenie Ozonomatic, które w radykalny sposób może wpłynąć na poprawę zdrowia i sa­mopoczucia.

Ten włoski wynalazek to pomysło­we połączenie lampy ozonowej z kąpielami wodnymi. Jego historia li­czy sobie blisko 30 lat, a jego pier­wowzorem byt ozonator powietrza, który wykorzystywał lampę do bez­pieczne] produkcji ozonu, opatento­waną w I 973 roku przez Mario Musianiego - ojca producenta Ozono matic, Paolo Musianiego, Odkryto, że ozon lepiej wpływa na organizm ludzki w połączeniu z kąpielą wodną,

Pierwsze urządzenia do kąpieli perełkowo-ozonowej pojawiły się więc w 1973 roku. Początkowo trafiały je­dynie do gabinetów specjalistycznych, szpitali i sanatoriów. Blisko 30 lat współpracy z lekarzami i fizykoterapeu­tami zaowocowało kolejnymi, coraz lepszymi modelami urządzenia produ­kowanego przez firmę Ozonomatic.

 

Relaksacyjno-lecznicza kąpiel perełkowo-ozonowa jest dziś dostępna nie tylko dla kuracjuszy, ale również dla każdego, kto ma w domu wannę. Urządzenie Ozonomatic nie wymaga przebudowy łazienki, montowania skomplikowanych i trudnych do utrzymania w czystości systemów hy­draulicznych. Zgrabna, neutralna w formie obudowa agregatu i zara­zem zdalnie sterowanego programa­tora nie ingeruje w wystrój nawet naj­bardziej wyrafinowanego wnętrza ła­zienki. Aplikatur powietrza to wielo-elementowa mata, którą można do­pasować do każdej wanny. Dodatko­we akcesoria umożliwiają uatrakcyj­nienie kąpieli o masaż miejscowy (np. antycellulit. masaż piersi). W komple­cie znajduje się też maty zbiornik przeznaczony do masażu dolnych lub górnych kończyn, bez konieczności zanurzania w wannie całego ciała. Ta­kiego masażu można zażywać poza łazienką, np. siedząc w wygodnym fo­telu przed telewizorem...

 

SAMO ZDROWIE.

 Kąpiel perełkowa jest doskonałą metodą na odzyskanie do­brego samopoczucia po wyczerpują­cym dniu pracy. Wzbogacona ozonem daje jeszcze lepsze efekty. Ozon jest bardzo skutecznym środkiem bakterio-, grzybo- i wirusobójczym, co w przy­padku urządzenia Ozonomatic ozna­cza, iż problem z jego dezynfekcją nie istnieje, Ozon stosowany w dawkach terapeutycznych w połączeniu z wodą wspomaga między innymi leczenie: oparzeń, blizn pooperacyjnych, troficz­nych owrzodzeń kończyn, miażdżycy, trudno gojących się ran, chorób sta­wów, zwyrodnień kręgosłupa, układu oddechowego, cukrzycy, otyłości, cho­rób kobiecych, niedokrwienia kończyn dolnych, nadciśnienia i niedociśnienia tętniczego, wielu chorób skóry i in­nych. Ozonomatic pomaga tez w wal­ce z rozstępami i cellulitem (a trzeba pamiętać, ze na ten defekt kosmetycz­ny uskarża się blisko 80 proc. kobiet i wcale niemało mężczyzn).

Większość ludzi zdrowych nie ma świadomości, że profilaktyka może ich skutecznie ochronić przed choro­bami cywilizacyjnymi Najlepszym potwierdzeniem rehabi­litacyjnych właściwości urządzenia Ozonomatic jest świadectwo przydat­ności do stosowania dla celów me­dycznych, wydane przez Centralny Ośrodek Techniki Medycznej. Dosko­nałe rekomendacje dlatego urządzenia wydały też liczne instytucje medyczne, m. in. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdańska Akademia Me­dyczna, Regionalny Zespół Opieki Pa­liatywnej „Dom Sue Ryder" w Byd­goszczy, Szpital Reumatologiczny w Sopocie, siemianowickie Centrum Leczenia Oparzeń, Ośrodek Rehabili­tacji Dzieci Niepełnosprawnych we Włocławku, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy przy Uniwersytecie Jagiel­lońskim, XXII Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Cie­chocinku i wiele innych placówek szpi­talnych, sanatoryjnych i rehabilitacyj­nych.

 

KLIENT NASZ PAN - przestrzeganie tej zasady bezwzględnie wymaga od wszystkich przedstawicieli handlo­wych. Dzięki takiemu po­dejściu do pracy nasza firma może się pochwalić tym, iż do ponad 99 proc. spotkań handlowych dochodzi w wy­niku rekomendacji ze strony usatys­fakcjonowanych klientów. Więcej informacji o produkcie.

Tematy
Brak tematów
Tagi
Brak tagów